Versionsinformation

Här kan du läsa vad som är uppdaterat i vilken version.

Senaste version i release:

Version 4.4 rev 5

Utökningar

 • Avlidna på IVA

  Ny registrering av Avlidna på IVA där är även DCD hanteras. Gäller för avlidna from 2024-01-01. Följer nya riktlinjen från SIR.

 • Ny SOFA

  Ny SOFA daglig där In- och Ut -SOFA tagits bort. Registrering görs dagligen och görs på de patienter som finns på IVA 09:00. Är baserad på den nya riktlinjen från SIR. 

 • Omvårdnadsvariabler - Smärta

  En första version av registrering av Smärta finns i denna version.

Ändringar

 • Omklassning

  Om man har Clinical frailty Scales så kopieras även den över vid en omklassning.

Version 4.4 rev 3

Utökningar

 • Gallring av användare

  Valet Användaraktivitet har flyttats ut från dialogen Användare i registervården och ligger nu som ett eget menyval och heter Gallring av användare. Nytt i denna dialog är att man nu kan markera flera användare och radera alla på en gång. Denna rensning av inaktiva användare bör göras regelbundet.

  Det finns även möjlighet att radera de användare som är inaktiva och som inte förekommer i vårdtillfälleloggen. Det är en dock en inställning som vi gör åt er.

Ändringar

 • Avlidna på IVA

  Förändringar i protokollet Avliden på IVA då transplantationslagen ändrades 2022-07-01.

 • Åtgärder Organdonation

  Utökad hantering av åtgärderna XV027 och XV013 så att de stämmer med Socialstyrelsens rekommendation. Hanterar samband mellan dessa åtgärder och tiden för avliden.

 • Registervård Åtgärder

  Vid radering av åtgärd eller åtgärdsgrupp så redovisas andra berörda avdelningar som har åtgärden eller åtgärdsgruppen aktiv. Detta för att man inte oavsiktligt ska förstöra för andra avdelningar då man raderar. 

 • Omklassning av vårdtillfälle

  Vid omklassning av vårdtillfälle så kan man nu välja om man flytta med sig några av de pågående åtgärderna på vårdtillfället.

 • Clinical Frailty scale

  Uppdaterat med nya texter och beskrivningar enligt SIR:s senaste riktlinje.Version 4.4 rev 2

Utökningar

 • Systemmedelande

  Ny funktion för hantering av systemmedelande till användare finns from denna version.

Ändringar

 • Personnummerhantering

  I denna version så hanteras 12-siffriga personnummer. Man anger alltså inte sekel separat längre.

 • Omklassning av vårdtillfälle

  Omklassningen (konvertering av vårdtyp) är helt omskriven. Man får nu göra en hel eller partiell utskrivning av vårdtillfället som ska omklassas och man gör sedan en inskrivning av det nya vårdtillfället. Nytt från SIR är att man kan omklassa IVA till TIVA.

  Den nya omklassningen ger möjligheter till flera olika omklassningar som tex Intermediärvård till IVA och tvärtom. Omklassning kan även göras mellan avdelningar i de fall de fysiskt ligger nära varandra.

 • Clinical Frailty Scale

  Utökat med ny dialog för att underlätta vid skattning för patienter med demens.

 • Export till SIR

  Hantering av nya Ankomstvägar och ”Utskriven till” vid uttag av XML-fil. Tillägg för att kunna exportera Clinical Frailty Scale till SIR.

 • Färdigvårdad

  Möjlighet att kunna nollställa registreringen ifall man registrerat på fel vårdtillfälle.Version 4.3 rev 7

Utökningar

 • IVA-plats i datalagret

  IVA-platser exporteras till tabellen VtfPlats i datalagret. Dokumentationen är uppdaterad (version 2020-01).

 • Åtgärder

  Utökning av validering av åtgärder så att kontroll på överlappande åtgärder görs.

 • NEMS – Åtgärder

  Kontroll av åtgärder då man valt Andningsstöd eller Dialys. Tidigare versionen klarade bara pass-registrerad NEMS men nu stödjs även dygns-registrerad NEMS.

 • Vikt och Längd

  I dialogen för Vikt och Längd så redovisas nu även BMI.

 • Frailty scale

  Möjlighet att registrera Frailty Scale enbart för de som är 65 år och äldre. Normalt är det from 16 år.

  Det finns även möjlighet att nollställa en registrering. Båda dessa möjligheter kräver en inställning. 

 • Registervård Platser

  Nu kan man även se de platser som tidigare har inaktiverats och aktivera dessa på nytt om man vill.

Ändringar

 • Utökad sökning

  Vid sökning på IVA-diagnos så öppnas hela ICD10-SE eftersom registreringen släppts fri from 2018.

  Vid sökning på åtgärder så är det nu datumkontroller i stället för text-kontroller som används.

 • Avliden på IVA

  Har tagit bort knappen ”?” i dialogerna då många inte uppfattade att man skulle trycka på den då man inte kunde trycka ”Nästa” och inte uppfattade varför.

  Nu trycker man på ”Nästa” och man får då ett meddelande om man inte har en komplett registrering.

 • Uppdatering av IVA-diagnoser

  Denna dialog och menyval har döpts om till ”Uppdatera konfigurationsfiler” för att mer generellt hantera konfigurationsfiler då åtgärdshantering nu lagts till.

 • Registrering av åtgärder

  Dialogen där man lägger till åtgärder på ett vårdtillfälle har ändrats och man har nu möjlighet att söka efter åtgärder. Anteckning på åtgärd är numera standard.

 • Registervård åtgärder

  Då man lägger till åtgärder i PasIva så måste man nu börja med att ange en kod. Därefter söks beskrivningen fram från KVÅ-registret om det är en KVÅ-kod.

Rättningar

Nedan listas inrapporterade fel som rättats till i denna version.

 • Avliden på IVA

  Om man valde ”Ej aktuellt med utredning av donationsviljan” så fick man inte frågan ”Ange huvudorsaken till utebliven donation”.

 • Användarhanteringen

  Det uppstod i vissa lägen fel då man la till en användare från en annan avdelning eller reaktiverade en användare.Version 4.3 rev 6

Utökningar

 • Koppling labbdata via Nationella tjänstekontraktet

  ​Utökat felhantering för att även kunna visa Info-meddelanden. Även utökat felrapportering till Appcenter.

Rättningar

Nedan listas inrapporterade fel som rättats till i denna version.

 • Sök patient – Granskad Avlidna på IVA from 2020

  Sökning efter ”Ej granskade protokoll” fungerade inte på de som registrerats med det nya protokollet.

 • DRG-rapport

  Fel i rapporten som ledde till urkörning då ICD10-diagnosen inte fick plats rättat.Version 4.3 rev 5

Utökningar

 • Koppling labbdata via Nationella tjänstekontraktet

  Lagt till en meddelanderuta som visar att sökning pågår.

 • Koppling mot PASiS

  Ny koppling mot PASiS som sker via PAWS och PASiS webservice.

Ändringar

 • Glasgow Coma Scale

  Ändrat texter till de SIR har i riktlinjen. Texterna är nu även inställningsbara via databasen.

Rättningar

Nedan listas inrapporterade fel som rättats till i denna version.

 • Avlidna på IVA from 2020

  Då man valde det indirekta kriteriet ”Terminalt sviktande cirkulation” så sparades inte ”Tiden från ankomst till IVA tills döden konstaterades med indirekta kriterier” i databasen. Det blev då ett fel som framkom då man rapporterade till SIR.

 • Avlidna på IVA from 2020

  Det gick inte att läsa protokollen om man inte hade full behörighet. Läsläge fungerade inte.

 • Platshistorik

  Platshistoriken nollställdes inte och följde med då man bytte avdelning.

 • Anteckning på vårdtillfället

  Anteckningen kunde inte läsas upp då man numera kör ODBC 17. Ändrat så det fungerar nu men kräver även en rättning i databasen för att fungera.Version 4.3 rev 4

OBS! Innan denna version kan installeras så behöver databasen förberedas. Kontakta oss för information om hur det ser ut för er del.

Ny ODBC-klient

Då vi anpassat PasIva ​till TLS 1.2 så måste ODBC 17 finnas installerat på klienten för att PasIva ska fungera. Det är den senaste versionen som behövs, 2017.174.01.01

Utökningar

 • Datalager - Avlidna på IVA from 2020

  Export till datalagret för Avlidna2020-protokollet är implementerat i denna revision.

Ändringar

 • Avlidna på IVA from 2020

  Har skapat möjligheten att ta bort den sista frågan om dokumentation i journalen. Kräver en inställning i databasen. Ta kontakt med Otimo.

Rättningar

Nedan listas inrapporterade fel som rättats till i denna version.

 • Avlidna på IVA from 2020

  Numrerat om punkten om granskad på sista sidan från 6 till 7.

 • DRG-rapporten

  Då man skulle skriva ut DRG-rapporten på långa vårdtillfällen fick man felet owerflow. Detta är nu rättat.

 • Rapporten ”Diagnos/Operationskod” rättad

  Antalet vårdtillfällen blev ibland dubblerade. Rättat i denna revision.Version 4.3 rev 3

OBS! Innan denna version kan installeras så behöver databasen förberedas. Kontakta oss för information om hur det ser ut för er del.

Ny ODBC-klient

Då vi anpassat PasIva ​till TLS 1.2 så måste ODBC 17 finnas installerat på klienten för att PasIva ska fungera. Det är den senaste versionen som behövs, 2017.174.01.01

Ändringar

 • Avlidna på IVA from 2020

  Ändrat registreringen då SIR uppdaterat sin riktlinje eftersom det nationella kvalitetsindikatordokumentet uppdaterats. Ändringen avser registrering på de som avlider from 2020-01-01.

 • Funktioner efter NEMS

  Lagt till så att de funktioner som görs efter en NEMS-registrering kan stängas av oberoende av VTS. Gäller tex Sederingsmål.Version 4.3 rev 2

OBS! Innan denna version kan installeras så behöver databasen förberedas. Kontakta oss för information om hur det ser ut för er del.

Ny ODBC-klient

Då vi anpassat PasIva ​till TLS 1.2 så måste ODBC 17 finnas installerat på klienten för att PasIva ska fungera. Det är den senaste versionen som behövs, 2017.174.01.01

Utökningar

 • Externa uppdrag

  Vid registrering finns nu möjligheten att enbart registrera antal personal i stället för att plocka ur användarlistan i PasIva. Inställning.

  Valbara årtal i datumkontrollerna har begränsats.

Rättningar

Nedan listas inrapporterade fel som rättats till i denna version.

 • Externa uppdrag

  De två nya rapporterna var felaktiga då sista delen i varje gruppering inte fick rätt siffror. Rättade i denna revision.

 • BATCH-körningar

  Vid införande av ODBC 17 så blev det fel som enbart påverkar BATCH-körningar. I rev 1 måste man använda File DSN. Rättat i denna revision.

 • Avliden på IVA

  ”Av IVA-personal bedömts vara olämplig som donator av medicinska skäl utan kontakt med transplantationsverksamhet” kunde väljas i punkt 6 ”Ange huvudorsaken till utebliven donation” även om kontakt med transplantationskoordinator valts.Version 4.3 rev 1

OBS! Innan denna version kan installeras så behöver databasen förberedas. Kontakta oss för information om hur det ser ut för er del.

Ny ODBC-klient

Då vi anpassat PasIva ​till TLS 1.2 så måste ODBC 17 finnas installerat på klienten för att PasIva ska fungera. Det är den senaste versionen som behövs, 2017.174.01.01

Utökningar

 • IVA-diagnoser

  Möjlighet att negera samtliga grupper via en knapp. Aktivering behöver göras.

  Sortering av listan diagnoser nu möjlig.

  Tomrad överst i översikten är borttagen.

  Möjlighet att byta namn på egna diagnosgrupper infört.

  Egna diagnoser - Möjlighet att kunna ha egna listor för varje IVA-avdelning finns nu.

 • Registrering åtgärder

  Sortering av åtgärdslistorna är nu möjligt.

 • Negativa händelser och komplikationer

  Lagt till så att koden TGA35 - Perkutant inläggande av toraxdränage räknas som en giltig kod så att man inte får en varning att åtgärd saknas då man angivit en SK-060.

 • Opererad och PRE-koder

  Hanterar nu även det att man inte kan ange ”Ej opererad” men ändå ha registrerat PRE-operationskoder. Tidigare så krävdes PRE-koder om man har satt intagningsstatus (opereradstatus) till opererad.

 • Avliden på IVA - Ny SIR-version

  SIR:s nya protokoll för Avlidna på IVA, version 7, som börjar gälla from 2020 är implementerat i PasIva.

 • Export till SIR

  ​I denna version så finns det nya formatet implementerat så att man kan ta ut filer för inläsning i SIR med den senaste versionen, 5.2

 • Externa åtgärder

  Två nya rapporter, ”Antal och tid avdelningsvis de tre senaste åren” och ”Antal uppdrag per klinik de tre senaste åren” har lagts till. Funktionen har även döpts om till ”Externa uppdrag” då det lätt blir förvirring då man på ett uppdrag kan utföra flera åtgärder.

 • Frailty scale

  Ny modul för registrering av Frailty scale finns tillgänglig.

Ändringar

 • Opereradstatus och Akutinläggning

  Ändrat tooltip då SIR ändrat definitioner för opereradstatus och Akutinläggning from 2019-01-01. Undantagen för Barn har tagits bort.

 • Ankomstväg och Utskriven till

  Benämningen ”Annat sjukhus” har ändrats till ”Avdelning på annat sjukhus” för att förtydliga att det inte avser en IVA. Önskemål om detta framkom på vår senaste årskonferens.

Rättningar

Nedan listas inrapporterade fel som rättats till i denna version.

 • Export av VTS2014 till datalagret

  Extrapoängen summerades på fel indikator vid export till datalagret. Detta är rättat i kod och dokumentation. Detta påverkade inte totalpoängen utan det var bara redovisningen av extrapoäng som blev fel.

 • Diagnossättning

  Kolumnen för kod var för smal för att vissa koder skulle rymmas. Utökat bredden.

  I listan med diagnoskoder för de egna diagnoskoderna visas menyalternativet ”Radera diagnoskod” även om ingen kod är vald då man högerklickar i listan. Om man valde det alternativet så fick man ett fel och PasIva stängdes.

  I listan över diagnoser för vårdtillfället fungerade inte knappen ”Huvudsaklig IVA-diagnos” om den första koden i listan var en som inte går att använda som huvuddiagnos enligt ICD10-SE.

 • Uppdatering av IVA-diagnoser

  Ett fel gjorde att man inte kunde hämta hem kodfilerna automatiskt. Man fick ”Automation error” då man skulle ladda hem filerna och får då i stället ange filerna manuellt.Version 4.2 rev 7

Utökningar

 • Ange kod-filen direkt

  När man uppdaterar koder så kan man fr.o.m. denna version välja att ange kod-filen direkt om man inte lyckas hämta den via internet.

Ändringar

 • Ledtext SOFA

  Ledtexten för Trombocyter hade “ramlat” bort. Den är nu åter där.

 • Utökad validering av SOFA

  SOFA ska nu ha korrekt antal pass innan utskrivning kan ske.

Rättningar

Nedan listas inrapporterade fel som rättats till i denna version.

 • Uppdatera koder

  Detta fungerade inte för testdatabasen om den låg på en annan SQL-server än produktionsdatabasen.Version 4.2 rev 6

Ändringar

 • Lab-koppling

  Lab-koppling för Region Skåne och Östergötland ändrade.

Rättningar

Nedan listas inrapporterade fel som rättats till i denna version.

 • Nytt vårdtillfälle, personnummer

  Vid inskrivningen blev det fel om man tryckte på Enter då man skrivit in personnumret, man fick därför skriva in personnumret på nytt.Version 4.2 rev 5

Utökningar

 • Lab-koppling SOFA

  Lagt till möjligheten att justera sökperioden för IN-SOFA i analog med SAPS3. Även möjlighet att ändra texten ”PF ratio” till annan ordalydelse (gäller även lab-koppling SAPS3).

Rättningar

Nedan listas inrapporterade fel som rättats till i denna version.

 • Uppdatering av koder

  Returnerade felkod 1.Version 4.2 rev 4

Ändringar

 • Styr utseendet på inloggningsrutan

  ​Genom att använda parametern ShowNews kan du styra utseendet på inloggningsrutan.

Rättningar

Nedan listas inrapporterade fel som rättats till i denna version.

 • Starta med parametrar

  Rättat problem med att starta PasIva med parametrar.

 • Behörighetsproblem

  Menyvalet Uppdatera IVA-diagnoser under System styrdes av fel behörighet.Version 4.2 rev 3

Utökningar

 • HTTPS

  Lagt till stöd för HTTPS för kommunikation med PAWS.Version 4.2 rev 2

OBS! Om ni inte redan installerat 4.2 rev 1 så installera 4.2 rev 2 då det ev. kan påverka er.

Ändringar

 • Koppling mot befolkningsregister

  Ytterligare tillägg med koppling mot befolkningsregister och lite justeringar gjorda.

 • Kompabilitetsproblem SQL

  Upptäckte problem med vissa SQL-versioner som är satta i kompabilitetsläge bakåt i tiden. Vi har därför ändrat en del SQL-satser så att det nu fungerar.Version 4.2 rev 1

Utökningar

 • Ny diagnossättning

  En ny modul för diagnossättning av IVA-diagnoser. Denna modul följer SIR:s senaste riktlinje som ska vara införd senast 2019-01-01.

 • PAWS

  Denna version har stöd för PAWS, PasIva Windows Webtjänst. Det innebär att det är möjligt att rapportera till Otimo AppCenter och hantera information mer centralt. Läs mer om PAWS här.

 • Vikt och längd i datalagret

  Om man registrerar Vikt och längd i PasIva så kommer data från denna modul att överföras till datalagret.

 • Befolkningsregisterkopplingar

  Utökat med flera nya kopplingar mot befolkningsregister och förnyat en del äldre.

Ändringar

 • Vårdöversikt

  Vårdöversikten stödjer numera VTS2014 och PIM3. I tidigare version visades SAPS3 även om inte SAPS3 var aktuellt. Fr.o.m. denna version redovisas endast SAPS3 på vårdöversikten då det använts.

 • Kvalitetsgranskning

  Ändringar som hanterar ångra utskrivning och det att man inte kan ändra en utskrivningstid då vårdtillfället är färdiggranskat.
  Ångra utskrivning - Man kan ställa in så att behörighet behövs eller inte för att kunna ångra utskrivning då vårdtillfället är granskat. Kan vara olika för fullgranskat eller delgranskat.
  Utskrivningstiden - Om vårdtillfället är färdiggranskat så kan man inte ändra utskrivningstiden utan att man först låser upp vårdtillfället. Om vårdtillfället är delgranskat så kan man inte ange eller flytta utskrivningstiden före det vårddygn som är granskat.

 • Åter in 72 timmar

  Om patienten har ett reservnummer så matchades inte det tidigare vårdtillfället med samma reservnummer och det blev inte ett kvalificerat Åter in. Detta är ändrat nu så att även reservnummer kan generera Åter in.

 • Avliden på IVA

  Lagt till lite mer information för att förtydliga att alla tre tecken för hjärnskada måste anges för att kunna göra direkta kriterier.

Rättningar

Nedan listas inrapporterade fel som rättats till i denna version.

 • Negativa händelser och komplikationer

  Komplikationen SK-430 gick inte att registrera och detta ledde till en urkörning.

 • Söklistan

  Vid byte av avdelning så nollställdes inte söklistan.

 • Utökad sökning

  Vid sökning på PIM3 så fungerade det inte att kombinera Postoperativt med val i rutan för Mekanisk ventilation.
  Ändrat ledtexten i PIM3 från “Postoperativ vård” till det mer korrekta “Återhämtning från kirurgi eller annan åtgärd”.

 • SOFA

  Vid redovisning av CNS blev det en del problem då man använder GCS. Detaljfönstret uppdaterades inte korrekt.Version 4.1 rev 5

​Rättat bugg med att det inte gick att skriva in patienter som är födda innevarande år.Version 4.1 rev 3

Nedan visas de förändringar som gjorts sedan releasen av 4.1 rev 1

 • Markering av aktuell kontroll
  I en del installationer av Windows så gick det inte att se vilken kontroll man var på.
 • Rättningar i Dyrkoder
  Listan på läkemedel och produkter initierades inte då man gått in på vårddygnet motsvarande dagens datum med urkörning som följd.
 • Vikt och längd
  Då man lade till ny dygnsvikt så visades två olika datumkontroller.
 • Bugg i inlagdalistan
  En bugg i inlagdalistan gjorde, då man hade många patienter på röda listan, att man inte kom till toppen av listan då man skrollade med musen.


Version 4.1 rev 1

Nedan visas de förändringar som gjorts sedan releasen av 4.0 rev 1

 • Genvägar på fliken Vårdtillfälle huvudsidan
  Nu går det att via dubbelklick i de gula fälten komma till Inskrivningsdata, Moderklinik eller utskrivningen beroende på var man klickar.
 • Operationstillfällen, PRE och PER
  Begränsat möjliga datum man kan ange beroende på vårdtillfällets tider.
 • Inloggning till testmiljön
  Inloggning av testanvändare fungerar ej i 4.0 rev 1. Detta är nu åtgärdat
 • Omdesignat SOFA-dialog
  Designat om SOFA-detalj dialogen som missats i 4.0 rev 1.
 • Patient-menyn
  Menyalternativet Testa vätskebalans borttaget då det inte ska vara med
 • PIM3 - LabBest
  Knappen för uthopp till LabBest var synlig även om man inte har LabBest. Tagit bort den knappen nu.
 • SOFA
  Utökat validering då så att alla registreringar ska vara kompletta innan utskrivning kan ske.
 • Ångra utskrivning
  Lagt till möjligheten att nollställa utskrivningstiden då man ångrar utskrivning. Detta kan man använda då man har fel utskrivningstid eller om vårdtillfället fortfarande pågår (fel vårdtillfälle som skrivits ut). Det är nödvändigt att nollställa utskrivningstiden för att man ska kunna fortsätta registrera nya vårdtyngdspass, SOFA mm som ligger efter den angivna utskrivningstiden.
 • Sederingsmål
  SIR:s riktlinje har uppdaterats med ett nytt val, ”Ej tillämpbart”, för frågan ”Motsvarar patientens sederingsgrad sederingsmålet?”. Detta val är tillagt i PasIva.